تبلیغات
علوم تربیتی خوی - مطالب آبان 1393
دانشگاه پیام نور خوی
تاریخ : شنبه 1393/08/24
نویسنده : امیر Amir

ﺗﻤﺮﻛﺰ,داﺷﺘﻦ ﺗﻤﺮﻛﺰ,ﻣﺸﻜﻞ ﻋﺪم ﺗﻤﺮﻛﺰ


داﺷﺘﻦ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻗﺒﻼً ﻫﻢ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﻛﺮدﻳﻢ ﻳﻚ ﻣ ﻬﺎرت اﺳﺖ و اﻳﺠﺎد ﻣﻬﺎرت در وﺟﻮد ﻫﺮﻛﺴﻲ ﻣﺤﺘﺎج اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎﺳﺖ .ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻜﻨﻴﻚ اﻳﺠﺎد ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ی ﻓﻌﺎل اﺳﺖ. ﻫﻴﭻ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺮدهاﻳﺪ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ  داﻧﺶ آﻣﻮزی در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ی رﻳﺎﺿﻴﺎت و ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﻋﺪم ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﻴﺴﺖ .اﻳﻦ ﺑﺪان دﻟﻴﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺷﻤﺎ درﮔﻴ ﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﺴﺘﻴﺪ اﻣﺎ در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ی ﺻﺮف و اﺻﻄﻼﺣﺎً ﺣﻔﻆ ﻛﺮدن اﻳﻦ درﮔﻴﺮی وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺑﺮای آﻧﻜﻪ اﻳﻦ ﺗﻤﺮﻛﺰ در دروس اﺻﻄﻼﺣﺎً ﺣﻔﻈﻲ ﻧﻴﺰ اﻳﺠﺎد ﺷﻮد و ﺣﺘﻲ در دروس رﻳﺎﺿﻲ و  …ﻧﻴﺰ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﮔﺮدد، ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻼش ﻛﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ی ﺧﻮد را ﻓﻌﺎل ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ و ﺧﻮد را درﮔﻴﺮ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻛﻨﻴﻢ .ﺑﺮای اﻳﺠﺎد درﮔﻴﺮی در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺗﻤﺎﻣﻲ زﻣﺎﻧﻬﺎ و ﺗﻤﺎﻣﻲ دروس ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎی زﻳﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻔﻴﺪ واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ :

ادامه مطلب

موضوعات مرتبط: علوم تربیتی , روان شناسی ,
برچسب‌ها: ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎی اﻳﺠﺎد ﺗﻤﺮﻛﺰ , تمرکز برای مطالعه , تمرکز حواص , پیام نور خوی , علوم تربیتی خوی*روانشناسی خوی , پیام نور ,
تاریخ : چهارشنبه 1393/08/21
نویسنده : امیر Amir
سن آموزش قانون

بسیاری از والدین فقط محبت بی قید و شرط بدون گذاشتن خط قرمز و محدودیت را در خانه اعمال می کنند و در طول زمان از نارضایتی دایمی فرزند خود تعجب می کنند. در صورتی که علت این نارضایتی دایمی رفتارهای خود آن هاست.

 ادامه مطلب

موضوعات مرتبط: علوم تربیتی , روان شناسی ,
برچسب‌ها: از چه سنی قوانین را به کودک مان بیاموزیم؟ , والدین و قوانین , قوانین پدر و مادر , تربیت کودکان , سن آموزش قانون , آموزش و پروش*پیام نور خوی*علوم تربیتی , روانشناسی و علوم تربیتی ,
تاریخ : سه شنبه 1393/08/20
نویسنده : امیر Amir

تربیت کودک,برقراری ارتباط با كودكان,خودمختاری كودك

الگوهای متناقض در تربیت كودك شامل این موارد می شود: تهدیدها، رشوه ها، وعده ها، سخنان نیشدار و طعنه آمیز، موعظه و سخنرانی درباره دروغ گویی و دزدی و آموزش ادب با بی ادبی و بی احترامی و مواردی از این قبیل.

ادامه مطلب

موضوعات مرتبط: علوم تربیتی , روان شناسی ,
برچسب‌ها: تربیت کودکان , تربیت اشتباه , دو فرمول غلط در تربیت کودک , بی تربیتی کودکان , علوم تربیتی , آموزش و پرورش , پیام نور خوی علوم تربیتی ,
تاریخ : یکشنبه 1393/08/18
نویسنده : امیر Amir

ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺣﻮاس, ﺗﻤﺮﻛﺰ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ , داﺷﺘﻦ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺣﻮاس


ﺑﺮای داﺷﺘﻦ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺣﻮاس، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺑﻼﺗﻜﻠﻴﻔﻲ ﺧﻮد ﭘﺎﻳﺎن دﻫﻴﻢ .از ﻣﻴﺎن اﻧﮕﻴﺰه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ ﻛﻪ ﻣﺎ را اﺣﺎﻃﻪ ﻛﺮده اﻧﺪ، ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب درﺳﺖ، ﻳﻜﻲ را ﺑﺮﮔﺰﻳﻨﻴﻢ و ﺑﻘﻴﻪ را ﺑﻪ ﺣﺎﺷﻴﻪ ی ذﻫﻦ ﺑﺮاﻧﻴﻢ.

ادامه مطلب

موضوعات مرتبط: علوم تربیتی , روان شناسی ,
برچسب‌ها: ﻋﻮاﻣﻞ اﻳﺠﺎد ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺣﻮاس , استرس , علوم تربیتی و روانشناسی , راهنمایی و مشاوره , علوم تربیتی1 , علوم تربیتی2 , علوم تربیتی3 ,
تاریخ : شنبه 1393/08/17
نویسنده : قاسم محمدیاری

قاسم محمدیاری

مرتبه علمی: مربی

محل تولد: مرند، ایران

تاریخ تولد:

پست الکترونیکی:

gasem.mohamadyari@pnu.ac.ir

شماره تلفن(044):   36332344

کارشناسی ارشد، رشته روانشناسی تربیتی، 1382، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

کارشناسی، رشته علوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)، 1379، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران


ادامه مطلب

موضوعات مرتبط: هیئت علمی علوم تربیتی آ.محمدیاری ,
برچسب‌ها: هیئت علمی علوم تربیتی پیام نور خوی , دانشگاه پیام نور فیرورق , علوم تربیتی و روانشناسی , دانشگاه پیام نور خوی , علوم تربیتی خوی*علوم تربیتی , دانشگاه پیام نور ارومیه , قاسم محمدیاری ,
تاریخ : جمعه 1393/08/16
نویسنده : امیر Amir

مدیریت شب امتحان ,روز امتحان


این مقاله را در حضور پدر و مادر و با هم مرور کنید شاید لازم باشد آن ها هم به این مطلب نکات بیشتر ی را اضافه کنند.

 

ادامه مطلب

موضوعات مرتبط: علوم تربیتی , روان شناسی ,
برچسب‌ها: شب امتحان و روز امتحان خود را چگونه مدیریت کنیم , شب امتحان , مدیریت برنامه ریزی درسی , علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی , روانشناسی خوی , دانشگاه پیام نور خوی , روز امتحان ,
 

 


آخرین مطالب