تبلیغات
علوم تربیتی خوی - مطالب ابر پیام نور خوی
دانشگاه پیام نور خوی
تاریخ : سه شنبه 1394/03/19
نویسنده : امیر Amir
تاریخ : یکشنبه 1393/12/24
نویسنده : امیر Amir

 احادیثی درباره ی قرآن  کریم

حدیث (1) رسول اكرم صلى الله علیه و آله:
اِنَّ البَیتَ اِذا كَثُرَ فیهِ تِلاوَةُ القُرآنِ كَثُرَ خَیرُهُ وَ اتَّسَعَ اَهلُهُ وَ اَضاءَ لاَهلِ السَّماءِ كَما تُضى ءُ نُجومُ السَّماءِ لاَهلِ الدُّنیا؛
خانه اى كه در آن قرآن فراوان خوانده شود، خیر آن بسیار گردد و به اهل آن وسعت داده شود و براى آسمانیان بدرخشد چنان كه ستارگان آسمان براى زمینیان مى درخشند.
كافى(ط-الاسلامیه) ج2، ص610

ادامه مطلب

موضوعات مرتبط: قرآن و عترت ,
برچسب‌ها: احادیثی درباره ی قرآن کریم , حدیث امامان , احادیث , امور فرهنگی پیام نور خوی , آموزش و پرورش شهرستان خوی , قرآن و عترت , پیام نور خوی ,
تاریخ : چهارشنبه 1393/12/6
نویسنده : امیر Amir
شادی در زندگی

در حالی که کارهایی هم هست که برای شادتر بودن، هیچ وقت و در هیچ شرایطی نباید از برنامه زندگی ما حذف شود. اگر می پرسید کدام کارها را نباید هیچ وقت کنار گذاشت، نگاهی به این موارد بیندازید.

ادامه مطلب

موضوعات مرتبط: علوم تربیتی , روان شناسی ,
برچسب‌ها: راههای عملی برای شادی در زندگی! , شادی در زندگی , زندگی موفق , راهکار زندگی , علوم تربیتی , آموزش و پرورش شهرستان خوی , پیام نور خوی ,
تاریخ : شنبه 1393/08/24
نویسنده : امیر Amir

ﺗﻤﺮﻛﺰ,داﺷﺘﻦ ﺗﻤﺮﻛﺰ,ﻣﺸﻜﻞ ﻋﺪم ﺗﻤﺮﻛﺰ


داﺷﺘﻦ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻗﺒﻼً ﻫﻢ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﻛﺮدﻳﻢ ﻳﻚ ﻣ ﻬﺎرت اﺳﺖ و اﻳﺠﺎد ﻣﻬﺎرت در وﺟﻮد ﻫﺮﻛﺴﻲ ﻣﺤﺘﺎج اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎﺳﺖ .ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻜﻨﻴﻚ اﻳﺠﺎد ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ی ﻓﻌﺎل اﺳﺖ. ﻫﻴﭻ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺮدهاﻳﺪ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ  داﻧﺶ آﻣﻮزی در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ی رﻳﺎﺿﻴﺎت و ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﻋﺪم ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﻴﺴﺖ .اﻳﻦ ﺑﺪان دﻟﻴﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺷﻤﺎ درﮔﻴ ﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﺴﺘﻴﺪ اﻣﺎ در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ی ﺻﺮف و اﺻﻄﻼﺣﺎً ﺣﻔﻆ ﻛﺮدن اﻳﻦ درﮔﻴﺮی وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺑﺮای آﻧﻜﻪ اﻳﻦ ﺗﻤﺮﻛﺰ در دروس اﺻﻄﻼﺣﺎً ﺣﻔﻈﻲ ﻧﻴﺰ اﻳﺠﺎد ﺷﻮد و ﺣﺘﻲ در دروس رﻳﺎﺿﻲ و  …ﻧﻴﺰ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﮔﺮدد، ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻼش ﻛﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ی ﺧﻮد را ﻓﻌﺎل ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ و ﺧﻮد را درﮔﻴﺮ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻛﻨﻴﻢ .ﺑﺮای اﻳﺠﺎد درﮔﻴﺮی در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺗﻤﺎﻣﻲ زﻣﺎﻧﻬﺎ و ﺗﻤﺎﻣﻲ دروس ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎی زﻳﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻔﻴﺪ واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ :

ادامه مطلب

موضوعات مرتبط: علوم تربیتی , روان شناسی ,
برچسب‌ها: ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎی اﻳﺠﺎد ﺗﻤﺮﻛﺰ , تمرکز برای مطالعه , تمرکز حواص , پیام نور خوی , علوم تربیتی خوی*روانشناسی خوی , پیام نور ,
تاریخ : پنجشنبه 1393/05/9
نویسنده : امیر Amir
مردرابه عقلش نه به ثروتش

زن رابه وفایش نه به جمالش

دوست رابه محبتش نه به كلامش

عاشق رابه صبرش نه به ادعایش

مال رابه بركتش نه به مقدارش

خانه رابه آرامشش نه به اندازه اش

اتومبیل رابه كارایی اش نه به مدلش

 دانشمندرابه عملش نه به جایگاهش/مدركش/

نویسنده رابه باورهایش نه به تعدادكتابشموضوعات مرتبط: علوم تربیتی , روان شناسی ,
برچسب‌ها: وبلاگ علوم تربیتی , زندگی کنیم , وبلاگ شخصی روانشناسی , دانشجویان علوم تربیتی و روانشناسی , پیام نور خوی , مطالب علوم تربیتی , خوی ,
تاریخ : پنجشنبه 1393/05/2
نویسنده : امیر Amir
مقدمه
امروزه پیشرفت و توسعه کشورها ، سازمانهاو موسسات کوچک و بزرگ درگرو علم و دانش بشری است . افزایش علم و دانش و تغییرات پرشتاب سبب شده است که سازمانها، آموزش وپرورش را در راس برنامه های خود قرار دهند. زیرا آموزش و پرورش یکی از مهمترین عوامل توسعه کشورهاست .
زیربنای توسعه کشورها و سازمانها باخلاقیت و نوآوری منابع انسانی مرتبط است . درسازمانهای بهداشتی - درمانی که رسالت حفظ،تامین و نگهداری ، اعتلای سلامت ، کنترل وپیشگیری از بیماریها را برعهده دارند، این نیازبیشتر احساس می شود.
آموزش و پرورش در سازمانهای بهداشتی -درمانی از دو دیدگاه آموزش کارکنان و آموزش مدیران برای بهسازی منابع انسانی مدنظر قرارمی گیرد.


ادامه مطلب

موضوعات مرتبط: علوم تربیتی , دانشگاه پیام نور خوی ,
برچسب‌ها: نقش آموزش در مدیریت , مدیریت آموزشی , مدیریت و سازمان , علوم تربیتی , پیام نور خوی , مدیریت علوم ,
 

 


آخرین مطالب